Letenky do Prahy

Poznejte Prahu

?Nikdy jsem nic fantasti?těj?ího neviděl. Je to ú?asné město, jak z jiného století, z jiného světa,“ napsal o Praze americky zpěvák a fotograf Lou Reed. Sta?í jediné. Vyzkou?et si to.

Just a Perfect Day in Prague. Za?ijte vychod Slunce nad městem, které má na pět set vě?í. A dal?í nepo?ítané stovky těch malych a mali?kych. Nadechněte se historie p?i pohledu? z?Pra?ského hradu na Vltavu, Karl?v Most a Malou Stranu.

Jak strávit ?as v Praze

Jste dva?

Musíte na Pet?ín. ?e?i vě?í, ?e pokud se na prvního máje políbíte pod rozkvetlym stromem, budete cely rok ??astní. Pokud se políbíte u sochy básníka Karla Hynka Máchy, své ?těstí je?tě posílíte.

Kupte lístky na koncert vá?né hudby: Pra?ské jaro, podzimní Dvo?ákova Praha, nebo t?eba na varhanní hudbu do kostel?. Ochutnejte místní kuchyni. V?Praze jsou t?i michelinské restaurace. Anebo jděte, a v?malé hosp?dce v?centru Prahy si?dejte spolu s?místními vep?ové koleno nebo hovězí sví?kovou. Jste vegetariáni? Pak ochutnejte ovocné knedlíky. Nemají ve?světě konkurenci.

Jste tu s partou?

Musíte ochutnat pivo a nav?tívit kluby. Jsou nezapomenutelné. Nezapomeňte se projít neju??í uli?kou, kde provoz pro chodce ?ídí semafor.

Jste tu s kolegy?

Udělejte si zaseda?ku t?eba v?nejstar?í pra?ské kavárně Slavia, odkud je nádherny vyhled na?Pra?sky hrad. Je tu u? od roku 1884 a je oblíbenym podnikem místních intelektuál?. Chodili sem hudební skladatel Bed?ich Smetana, stejně jako první porevolu?ní prezident Václav Havel.

Jste tu s dětmi?

Pak musíte nav?tívit 7. nejlep?í ZOO na světě. Hodnotili ti nejpovolaněj?í – u?ivatelé serveru Tripadvisor. Hned vedle je botanická zahrada s?historickou vinicí Sv. Kláry ze 13. století a?udělejte si tu piknik na trávě, nebo va?e ratolesti baví víc technika? Unikátní digitální programy Planetária promítané na kopuli, nebo t?eba technické muzeum. Na jarní Matějské pouti pak m??ete dovádět na koloto?ích, horskych drahách, nebo si vyst?elit papírovou r??i. A je?tě jeden typ pro kluky a jeden pro hol?i?ky. V?Praze je motokárová dráha i muzeum panenek.?

Jste tu s kamarádkou?

Pak se vydejte do malé Pa?í?e. Pa?í?ské ulice. Najdete tu zastoupení snad v?ech luxusních zna?ek světa. A k?tomu jako p?ídavek smetánku ?eské i?nadnárodní scény. M??ete tu potkat i?hollywoodské hvězdy, které zrovna v?Praze natá?ejí. Filmová Praha si toti? m??e na sv?j seznam p?idat t?eba takové filmy, jako je Amadeus, Harry Potter nebo Mission Impossible

Nebo to namixujte v?echno dohromady. Je vlastně jedno, s kym do Prahy p?ijedete. V Praze toti? za?ijete sv?j Perfect Day.

Po?así v Praze

 • Jaro 7 °C
 • Léto 16 °C
 • Podzim 8 °C
 • Zima -1 °C

Historie

Místo, které se utvá?elo dlouhá staletí, se zaryje do srdce během několika minut. A bude tam nav?dy.

Své první osady - je?tě v?době p?ed na?ím letopo?tem - tu měli Kelti, později Slované. V?9. století n. l. u? to ale bylo vzkvétající sídli?tě s?trhem, kam se stahovali kupci z?celé Evropy.

Praha – to jsou dva hradní komplexy. Vy?ehrad a Pra?sky hrad. Vy?ehrad je podle pověsti prvním sídlem ?eskych král?. Dnes tu jsou u? jen hradby, kostel, vinice a obrovsky park. Právě tady ale tráví sv?j volny ?as místní.

Pra?sky hrad je dnes největ?ím hradním celkem světa. Byl zalo?en v?9. století a?byl sídlem ?eskych král?. Te? je tu sídlo prezidenta. Ka?dou hodinu u hradních bran probíhá vyměna strá?í – v?pravé poledne pak za doprovodu fanfár.

Jednou z?nejstar?ích dochovanych staveb je románská Bazilika sv. Ji?í. Dominantou Hradu, ale i celé Prahy, je v?ak bezesporu gotická katedrála svatého Víta. Za?ala se stavět v?první polovině 14. století a je zde hrobka ?eskych panovník?.

Jen kousek odsud je pitoreskní Zlatá uli?ka z 6. století. Domky o velikosti 3?krát?dva metry tu nejsou ?ádnou raritou.

V?okolí Hradu – na Hrad?anech je mno?ství palác?, klá?ter? a kostel?. P?edev?ím barokních a renesan?ních.

Pod Hradem se choulí Malá strana ze 13. století. Od 18. století, kdy tu ?il Wolfgang Amadeus Mozart, se tato ?ást Prahy skoro nezměnila. Stále sem proudí davy poutník? za Pra?skym Jezulátkem, turisté mí?í do palác? i do malebnych hosp?dek. Sídlí tu Parlament stejně jako ?ada velvyslanectví.

Karl?v Most ze 14. století. Je dlouhy 520 metr?. A a? do roku 1841 byl jedinym mostem v?Praze, kde se dala p?ejít Vltava. Z?tohoto místa se dá vidět velky kus historie. D?evěné mlynské kolo, Národní divadlo, stejně jako Pet?ínská rozhledna.

Centrem historického i sou?asného dění je Staroměstské náměstí. Právě tady, v?jednom z?gotickych dom?, ?il Franz Kafka. V?kostele Panny Marie p?ed Tynem je hrobka astronoma Tycho Brahe, ktery v?Praze ?il a pracoval pro habsburského císa?e Rudolfa II. Je tu radnice s Orlojem z?15. století. Ka?dou hodinu odbíjí ?as a nad hlavami lidí se odehrává divadlo ?asu. Jen pár metr? odsud je stary ?idovsky h?bitov a synagogy.

Projděte se královskou cestu, kudy mí?ily korunova?ní pr?vody (v?etně nejslavněj?ího Marie Terezie).

Ochutnejte energii Václavského náměstí. Odehrávaly se tu dějiny ?eského národa. Místo, kde se upálil na protest proti okupaci vojsky Var?avské smlouvy student Jan Palach. Místo demonstrací proti feudalismu, kapitalismu i?komunismu.? A nad tím v?ím neorenesan?ní palác Národního muzea.

Máte chu? na secesi, díla Alfonse Muchy, nebo kubismus? Láká vás spí? moderní umění? ?ádny problém. Na historii a kulturu Prahy ale krátká procházka nesta?í.

Kultura

Moderní, nebo raději klasickou? Praha hostí slavné interprety z celého světa. A?ka?dy si tu najde to své.

Na ja?e se tu, u? od roku 1946, koná festival Pra?ské jaro. Od roku 1952 je zahajován cyklem symfonickych básní Má vlast Bed?icha Smetany a uzavírán 9.?symfonií s ódou na radost od Ludwiga van Beethovena.

Na pódiích pra?ského jara se p?edstavili nap?íklad Leonard Bernstein, Sir Adrian Boult, John Eliot Gardiner, Rafael Kubelík, Moura Lympany nebo Nigel Kennedy

Termín: od 12. května do 4. ?ervna.

Podzim si p?ipomíná dal?ího skvělého ?echa. Antonína Dvo?áka, festivalem Dvo?ákova Praha.

S Prahou je spojena i dal?í ikonická postava vá?né hudby. Wolfgang Amadeus Mozart. Za svého ?ivota tu několikrát pobyval a odehrál ?adu svych oper. Světovou premiéru tu mělo i dílo Don Giovanni.

Na operu, balet i ?inohru je mo?né zajít do Národního divadla. Na varhanní koncerty je pak mo?né zajít celoro?ně do některych z pra?skych kostel?. V?Praze je také několik desítek divadel, ve kterych je mo?né vidět klasickou i?alternativní scénu. Světově proslulé jsou nap?íklad Laterna magika (kombinace divadla a filmu), Light Theatre nebo loutková p?edstavení.

Praha se stala pravidelnou zastávkou světovych turné popovych a rockovych hvězd. Do svého programu ji za?adili nap?íklad AC/DC, Iron Maiden, Madonna, Rolling Stones, Paul Mccartney nebo Brian Adams … a to jde jen o velmi stru?ny vy?et.

V Praze je také bezpo?et galerií - Národních, městskych i soukromych. A?v?nich díla takovych autor?, jako nap?íklad Rembrant, Monet, Cezanne, Gauguin, Renoir, Klimt, Rousseau, nebo t?eba Picasso ?i Mucha.

Nákupy v Praze

Nakupujete v?Miláně, Pa?í?i, Londyně nebo New Yorku? Nejvy??í ?as za?adit do svého diá?e i Prahu. V?centru města jsou zastoupeny snad v?echny luxusní zna?ky věhlasnych návrhá??. Vybírat své lah?dky m??ete u zna?ek, jako jsou Hermés, Louis Vuitton, Prada, Cartier, nebo u Tiffaniho. Sta?í projít Pa?í?skou ulicí, která vede ze Staroměstského náměstí.

Máte chu? poznat ?esky design a p?ivézt si dom? něco, co bude místním originálem? Pak musíte do uli?ek Starého města, hned vedle Pa?í?ské ulice. Tady, kolem Dlouhé ulice, vzniká centrum butik? ?eskych návrhá??. Najdete tu avantgardu, stejně jako ?eskou Haute Couture. Vybrané kousky od návrhá??, kte?í se prezentují na světovych modních molech. ?esko má pro módu a design cit. I díky tomu je ?ada světovych modelek právě z??eské republiky.?

Chcete si vychutnat ?eskou módu v?koncentrované podobě? Pak musíte objevit Prague Fashion Week. Praha má ambice se za?adit vedle proslulych módních center světa.

V?centru Prahy ale nejdete i rozsáhlá obchodní centra. Jedno z?největ?ích - Palladium - je na Náměstí republiky. Dojdete sem pě?í zónou po Zlatém k?í?i. Ulice jsou lemované lesknoucími kosmopolitními obchody a obch?dky. Mango, Zara, Benetton, Hugo Boss, Lacoste, Salamander, Tomy Hilfiger a dal?í. Nav?tivte Myslbek, na Václavském náměstí nevynechejte dal?í domy (nap?. Van Graaf) naplněné módou. Dal?í nákupní centra le?í hned na stanicích metra. Arkády, Chodov, Zli?ín a dal?í. I tady najdete světově proslulé zna?ky

Móda vás neláká a chcete něco ryze ?eského: Pak vybírejte ze skla, ?perky z??eskych granát? a vltavín?. Kamen?, které se dají koupit jen v??esku. Jde toti? o?světovy unikát.? Do ?eského zlatého archivu pat?í i d?evěné vyrobky, ru?ně vyráběná mydla a sví?ky z?v?elího vosku.

Něco chutného? Vyzkou?ejte místní vína a piva.

Naopak: ruské babu?ky a ko?e?inové ?epice, které se dají koupit na ka?dém rohu, sice turisty lákají, o ?eské zbo?í ale nejde. Vět?inou se jedná o zbo?í dová?ené z Ruska.

Jídlo a pití

Vyhlá?ené restaurace

Gastronomie má v?Praze stále lep?í zvuk. Jsou tu t?i Michelinovské restaurace

 • Restaurace Alcron
 • La Degustation Bohême Bourgeoise
 • Field

V?Praze je ale i ?ada dal?ích restaurací a hosp?dek, kde si m??ete dát velmi kvalitní ?eskou kuchyni. Mezi nejznáměj?í pat?í ?etězec Kolkovna, ?vejk, ale nap?íklad i tradi?ní hospoda u?Schnell??nebo Malostranská Beseda.

A jaká jsou tradi?ní ?eská jídla?

Vyzkou?ejte typickou pra?skou ?unku (její recept se doslova rozlétl do celého světa), nebo tzv. oblo?eny chlebí?ek (bílé pe?ivo spolu s?oblohou), pe?ené vep?ové koleno s?k?enem, vep?ové (nebo kachna) se zelím a knedlíkem, hovězí sví?ková s?knedlíkem, ku?ecí ?ízek s?bramborovym salátem nebo kan?í gulá?. Pro vegetariány tu jsou t?eba ovocné knedlíky se ?leha?kou.

V?Praze si ale m??ete vychutnat i kuchyni italskou (pizzerie tu ?asto provozují Italové), asijskou (?asto v?pé?i Asiat?), nebo t?eba Francouzskou. Je zde i ?ada fast foodovych ?etězc? - globálních, i těch vyhradně ?eskych. V?Praze prostě hlady trpět nebudete.

A co si dát k?pití?

Pivo. Vybírat m??ete z?nep?eberného mno?ství. T?eba Plzeň, Budvar, Radegast, Kozel. Něco tvrd?ího? Pak vyzkou?ejte Becherovku, borovi?ku (pálenka s?p?íchutí jalovce) nebo slivovici (pálenka ze ?vestek).

Výlety na jeden den

?eský Krumlov

Vylet do tohoto města z?Prahy si nem??ete nechat ujít. Je?pova?ováno za jedno z?nejhez?ích v?celé st?ední Evropě. Nejen?milovníci historie a kultury, ale i milovníci vody a geologie - ti v?ichni si tu najdou to své.

Více

Hrad, podhradí i nenapodobitelná atmosféra

V?místech, kde dnes stojí ?esky Krumlov, si svá první osídlení budovali na?i p?edci ji? v?star?í době kamenné (zhruba 70?000 a? 50?000 p?ed na?ím letopo?tem). Masověj?í osídlení pak datujeme do doby bronzové (1500 p?ed na?ím letopo?tem). O ?eském Krumlově jsou ale první písemné zmínky a? v?polovině 13. století. Tedy v?době, kdy byl postaven hrad a pod ním podhradí. Některé domy tu dodnes mají p?vodní gotickou podobu.

Goticky hrad byl později p?estavěn na renesan?ní zámek. Druhy největ?í zámecky komplex v??esku (hned po Pra?ském hradě) hrdě shlí?í z?mohutného útesu na ?tvrtě a p?vodní měste?ka pod ním.

Latrán (historická ?tvr?)? je spojena s?podhradím d?evěnym mostem. Tady vznikají statisíce fotografií a selfí?ek ka?dy rok. Projít po krátkém mostě tak byvá ?asto umění.

Kultura

V??eském Krumlově se dá ?ít kulturou non stop. Divadelní p?edstavení? st?ídají koncerty vá?né hudby, festivaly zase karnevaly. Divadlo má v?Krumlově dlouhou tradici. Divadlo tu má dokonce hodně dlouhou tradici – domovské právo tu má u? od st?edověku.

Atmosféru podtrhuje unikátní otá?ivé hledi?tě. Premiéru si odslou?ilo sice u? v?50. letech minulého století, ale jeho popularita nestárne. Po poslední rekonstrukci se na to?nu vejde?644 divák?. Konají se tu baletní i operní p?edstavení. Hostovali tu sólisté Metropolitní opery v?New Yorku, San Francisco Opera, Toronto Opera Company, Národního divadla v?Praze a Bratislavě.

Kánoe a rafty

Sjet ?eku Vltavu nebo se alespoň podívat na ?esky Krumlov z?lodi, kterou sami ?ídíte, je zá?itek na cely ?ivot. P?j?oven lodí i raft? je na obou b?ezích bezpo?et, a pokud nemáte odvahu, m??ete si najmout i kormidelníka. S?odvozem lodi po proudu do p?j?ovny si starosti dělat nemusíte. Za poplatek to specializované firmy udělají za?vás.

Vodáctví vás neláká? Dáváte p?ednost automobilové really? Pak musíte vidět závody s?tradicí u? od roku 1971. Silnice v okolí města pat?í pár dn? na ja?e FIA European Rally Trophy a Mistrovství ?eské republiky soudobych i?historickych automobil?.

P?írodní úkaz, ktery ohromil cely svět

?íká se mu Vltavín. Drobny, zeleny kámen, ktery p?iputoval do tohoto regionu z vesmíru. ?íká se mu tavené, p?írodní sklo. Jeho osud zpe?etil dopad meteoritu. úlomky hornin, které po obrovském st?etu zanechal, se nachází na?ohrani?eném území ji?ních ?ech a Německa. Odhaduje se, ?e Riesky meteorit mě?il v pr?měru asi 1 kilometr a?zanechal za sebou kráter o?pr?měru je 24 kilometr?.

Lidé znali Vltavíny u? v?době kamenné. To je pou?ívali k vyrobě ?típanych nástroj?. Později se v?této oblasti vyvinul nádherny zvyk. Mu?, ktery chtěl po?ádat svou vyvolenou o ruku, jí prsten s vltavínem daroval.?

V??eském Krumlově si proto nenechte ujít muzeum věnované této tajuplné hornině. Na své si tu p?ijdou geologové i?děti.

?eskomoravská vrchovina

?eskomoravská vrchovina – místní jí ?íkají Vyso?ina. Kraj chladněj?ího po?así. Kraj les?, polí, luk. Kraj d?íve chudy, kde se?pěstovaly p?edev?ím brambory a len.

To bylo kdysi. Nyní kraj se silni?kami, cyklostezkami a turistickymi trasami. Provedou vás malebnymi údolími. Dostanou na vrchol kopc? s?p?ekrásnymi vyhledy, na romantické scenérie polních cest mezi poli.

Více

Literatura a její odkaz

Vyso?ina je i rodi?tě lidí, kte?í p?ispěli do pokladnice ?eské kultury. T?eba ve vychodním cípu kraje, v?měste?ku Jimramov, se narodil Jan Karafiát. Autor první ?eské pohádky pro děti: Brou?ci. Narodili se tu ale i brat?i Mr?tíkové – Vilém a Alois. Ti prosluli Kronikou moravské dědiny: Rok na vsi, nebo vrcholem ?eského realistického dramatu konce 19. století: Mary?a. V místním muzeu si nezapomeňte prohlédnout diorámu Brou?k?. Jejím autorem je jeden z nejslavněj?ích filma?? dětskych p?íběh?, Ji?í Trnka. Dioráma vzniklo pro světovou vystavu Expo 1938. Ta se v?ak neuskute?nila.?

Sport a p?edev?ím populární biatlon

Pokud se vydáte do kopc? směrem na Nové Město na Moravě, objevíte trasy okolo hotelu Ski. Právě tady se odehrávají světové závody na ly?ích a horskych kolech. Právě tady v aréně Vyso?ina, proběhl koncem roku 2016 i světovy pohár v biatlonu.

Anebo se vydejte údolím z?Jimramova do Byst?ice nad Pern?tejnem. Kopc?m se tu nevyhnete. Odměnou vám bude pohled na Byst?ici z rozhledny Karasín.?

Hrady, zámky a náv?těvníci z celého světa

Pokud pat?íte mezi romantiky, pak se na Byst?ici a její okolí podívejte ze z?íceniny hradu Zub?tejn. Stojí to za to. Zvlá?? p?i stmívání ?i rozednění.

Jak název měste?ka Byst?ice nad Pern?tejnem napovídá, kousek od něho je mohutny goticky hrad Pern?tejn. Do světovych dějin se zapsal jako sídlo rodu Pern?tejn?. Právě tady ?ila Polyxena z?Pern?tejna, která darovala klá?teru bosych karmelitán? p?i kostele Panny Marie Vítězné v?Praze Pra?ské Jezulátko.

Putování po tomto koutě ?eské republiky jsme zahájili, ale i zakon?íme, ve městě ??ár nad Sázavou. Jeho světově proslulou dominantou je Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Ho?e. Dílo Jana Bla?eje Santiniho je zapsáno na Seznam světovych kulturních a p?írodních památek UNESCO.

Kutná Hora

V?dycky měla ?ím se pochlubit. Te? je na seznamu UNESCO, ve?st?edověku pat?ila k?nejbohat?ím měst?m st?edoevropského regionu. Aby také ne. Koncem 13. století Kutná hora dodávala na?evropsky trh zhruba t?etinu ve?kerého st?íbra.

Město tvo?ilo souznění t?í hlavních moment?. Doly, kostely a?hospody. A kutnohorská trojice láká dodnes.

Více

Adrenalin v podzemí

Byt v?Kutné Ho?e a nenav?tívit doly, by byla velká chyba. Te? se tu u? nepracuje. Projít si zdej?í ?toly, je zá?itek na?cely ?ivot. Místní dokonce tvrdí, ?e pokud neuvidíte město z?podzemí, nepochopíte nic. Náv?těvník dostane bílou kápi s?kapucí, tak zvanou kutnu (odtud název Kutná Hora) a svítilnu. P?ipravte se i na úzké chodbi?ky a?absolutní tmu.

Hornická práce byla ve st?edověku extrémně nebezpe?ná a vy?erpávající.?Neustálá blízkost smrti vedla horníky ke?zvlá?tní pobo?nosti. I proto se zde stavělo velké mno?ství kostel? a chrám?.

Tím nejznáměj?ím je z?ejmě goticky chrám sv. Barbory z?konce 14. století. První práce na dómu za?aly pod dohledem stavitele Petra Parlé?e, ktery je i autorem svatovítské katedrály v?Praze. Poslední detaily ale byly dokon?eny a? ve 20. století. Od roku 1995 je chrám zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

A?koli je Sv. Barbora (Sv. Barbora je ochranitelkou horník?) bezesporu dominantou Kutné hory, stojí za to nav?tívit i?dal?í kostely. T?eba kostel sv. Jakuba. Byl dokon?en kolem roku 1420 a není mo?né ho p?ehlédnout.

Kostnice – děsivé i unikátní

Bizarní je i místní kostnice. Její po?átky se datují do 13. století. Tehdy se opat Heidenreich vypravil do Jeruzaléma a?p?ivezl hrst posvátné p?dy. Tu rozházel po místním h?bitově a proměnil ho tak v?místo, kde chtěli byt poh?beni vě?ící a? ze vzdálenych kout? Evropy. Byt tu pochován toti? znamenalo p?iblí?it se vzk?í?ení. Lidské kosti byly pou?ity k?vyzdobě u? v 16. století. Definitivní podobu dal kostnici ale a? barokní architekt Jan Bla?ej Santini.

Ne v?echny stavby jsou ale církevní. Nezapomeňte se zastavit ve Vla?ském dvo?e. P?vodně ?lo jen o opevnění na?ochranu obchodní stezky, později se tu ale schovávaly v?echny mincovny z království.

U? jste z?té historie unaveni? Nevadí, sta?í odpo?inout si v?některé z?místních hosp?dek. V?Kutné Ho?e se lidé bavit v?dycky uměli. A umí dodnes. U? ve st?edověku tu bylo víc ne? 60 pivovar? a vyborné pivo tu m??ete ochutnat i te?.

Zábava pro malé i velké

Chcete se bavit a p?itom historii města za?ít na vlastní k??i? Pak musíte za?ít Královské st?íb?ení. Ka?doro?ní gotická historická slavnost?navrací Kutnou Horu na za?átek 15. století. Na dva dny o?ívá celé město fiktivním p?íběhem p?íjezdu ?eského a ?ímského krále Václava IV. a jeho dvora. Bavit se a nakupovat m??ete na jarmarku, nebo se m??ete jen tak zadívat do svatojánskych ohň?.

A pokud chcete ochutnat pouho-pouhou sou?asnost, tak nav?tivte bobovou dráhu ve sportovním areálu Na?klime?ce. Jde o nejdel?í bobovou dráhu v ?eské republice. A m??ete tu za?ít i pěkny sprint. Dá se tu jet rychlostí a??60 km/h. Ale ?ádny strach. Rychlost si m??ete regulovat sami.

Leti?tě Václava Havla Praha (PRG)

Doprava z/na leti?tě v Praze

Ve?ejná doprava do centra Prahy:

 • autobusová linka 119: Leti?tě Praha – Nádra?í Veleslavín (stanice metra A), doba jízdy p?ibli?ně 15 minut
 • autobusová linka 100: Leti?tě Praha – Zli?ín (stanice metra B), doba jízdy p?ibli?ně 18 minut
 • Airport Express: Leti?tě Praha – Hlavní nádra?í (stanice metra C a?návazné spoje vlak? SC, EC, IC a EN), doba jízdy p?ibli?ně 35 minut.

Zastávky autobus? se nachází p?ed p?íletovymi halami Terminálu 1 a 2.

Jízdenky si m??ete zakoupit:

 • na p?epá?ce Dopravního podniku Hlavního města Prahy (DPP) v?p?íletovych halách Terminálu 1 i 2, denně od 7:00 do 22:00
 • v automatech na zastávkách autobus?
 • u ?idi?e autobusu.

Taxi a transfer z/na leti?tě

P?epá?ky taxislu?eb jsou umístěny v?p?íletovych halách Terminálu 1 i 2. Nástupní místa jsou vyzna?ena p?ed p?íletovymi halami obou terminál?. Transfer z/na leti?tě si m??ete zarezervovat také na www.oktransfer.cz nebo p?ímo na na?ich stránkách.

Parking

V?okolí leti?tě jsou k dispozici krátkodobá a dlouhodobá parkovací místa.? Vyhodné parkování si m??ete zarezervovat www.okparking.cz nebo p?ímo na?na?ich stránkách.

P?j?ovna aut

Rezervujte si v?z s p?edstihem a u?et?íte tím nejen ?as.

Odbavení

Odlety ?eskych aerolinií z Prahy:

 • Terminál 1 – odlety do evropskych zemí mimo schengensky prostor a odlety do mimoevropskych zemí
 • Terminál 2 – vnitrostátní lety a odlety do evropskych zemí v rámci schengenského prostoru

Na let provozovany ?eskymi aeroliniemi z Prahy se m??ete odbavit jedním z následujících zp?sob?:

 • on-line na na?ich webovych stránkách ji? 36 hodin p?ed odletem
 • prost?ednictvím mobilního telefonu ji? od 36 hodin p?ed odletem
 • prost?ednictvím samoodbavovacích kiosk? v Terminálu 1 nebo 2
 • p?ímo na odbavovací p?epá?ce na leti?ti.

Cestujete jen s p?íru?ním zavazadlem?

Pokud cestujete jen s p?íru?ním zavazadlem, odbavili jste se a máte palubní vstupenku vyti?těnou nebo ulo?enou v mobilu, m??ete jít rovnou k odletovému vychodu.

Máte zavazadlo k odbavení?

Pokud cestujete se zapsanym zavazadlem a odbavili jste se on-line, p?edejte nám zavazadla k p?epravě na p?epá?ce ozna?ené ?BAGGAGE DROP-OFF / ECONOMY“.

Nebo vyu?ijte samoobslu?ného odbavení va?eho zapsaného zavazadla (tzv. SELF-SERVICE BAG DROP).

 

Odbavte se on-line

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看