Dziecko poni?ej 12 roku ?ycia nie mo?e podró?owa? samo!

Nie mo?esz osobi?cie lub kto? z Twoich najbli?szych podró?owa? wraz z Twoim dzieckiem? Skorzystaj z naszej us?ugi Dzieci podró?uj?ce bez opieki. Mo?na j? zamówi? w naszym Centrum Kontaktowym. Wi?cej informacji na temat us?ugi mo?na znale?? tutaj.

Rezerwacje grupowe 

Czy planujesz podró? dla 10 lub wi?cej osób z Czech Airlines? Zapewniamy mo?liwo?? rezerwacji grupowej, dzi?ki której otrzymasz wiele korzy?ci. Dowiedz si? wi?cej o us?udze tutaj.

Liczba niemowl?t do 2 lat nie mo?e by? wi?ksza od liczby doros?ych pasa?erów. 

Newsletter Lubisz lata?? Chcia?by? jako pierwszy otrzyma? najnowsze informacje dotycz?ce naszych promocji i nowych tras na e-mail? Zapisz si? do naszego newslettera.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看