Condi?ii de transport

Solu?ionarea litigiilor de consum

Dac? a?i contactat deja Czech Airlines ?i nu sunte?i mul?umit de evaluarea reclama?iei dvs., ave?i dreptul, ?n cadrul ac?iunii extrajudiciare, de a v? solicita dreptul la Inspec?ia Comercial? Ceh?. Toate informa?iile privind solu?ionarea extrajudiciar? a litigiilor de consum sunt disponibile la link-ul de mai jos.

Taxa Air Passenger Duty (APD)

La zborurile de pe aeroporturile din Marea Britanie, pasagerii cu varsta sub 15 ani nu achit? taxa APD. Pan? cand site-ul nostru va ar?ta taxa corect?, v? rug?m s? consulta?i achizi?ionarea de bilete pentru pasageri ?n varst? de la 12 la 15 ani, la Centrul de contact al nostru.

 Obliga?ia de a transfera date despre pasageri

?n scopul ?mbun?t??irii controalelor la frontier? ?i a cre?terii securit??ii de stat, ?n conformitate cu § 68 alin. 3 din Legea nr. 49/1997 Coll., privind avia?ia civil?, transportatorii aerieni sunt obliga?i s?-i transmit? unit??ii de DAPS a Poli?iei din Republica Ceh? dateler cu privire la pasagerii transporta?i din ??rile enumerate ?n decretul corespunz?tor din Legea privind ?ederea str?inilor. ?n leg?tur? cu aceast? obliga?ie, departamentului de poli?ie DAPS al Republicii Cehe ?i sunt predate datele pasagerilor incluzand:

 • numele (toate) ?i prenumele,
 • ziua, luna ?i anul na?terii,
 • cet??enia,
 • num?rul ?i tipul documentului de c?l?torie cu care s-a legitimat pasagerul,
 • punctul de intrare pe teritoriul Republicii Cehe,
 • punctul ini?ial de ?mbarcare pentru transport

?n continuare, ?n conformitate cu cerin?ele legale din urm?toarele state care vizeaz? ?mbun?t??irea controalelor la frontier?, consolidarea securit??ii na?ionale ?i asigurarea intr?rii, transferului de date cu caracter personal ale pasagerilor c?tre statele Ucraina, Rusia, Coreea de Sud ?i Emiratele Arabe Unite, cuprinzand:

 • numele (toate) ?i prenumele,
 • ziua, luna ?i anul na?terii,
 • cet??enia,
 • num?rul ?i tipul documentului de c?l?torie,
 • punctul de intrare pe teritoriul Republicii Cehe,
 • punctul ini?ial de ?mbarcare pentru transport

Transferul de astfel de date cu caracter personal este ?n deplin? concordan?? cu legile Republicii Cehe ?i Uniunii Europene. V? mul?umim pentru ?n?elegere.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看