Protec?ia datelor personale

Declara?ie privind protec?ia datelor cu caracter personal

?n primul rand, v? rug?m s? ne permite?i s? men?ion?m c? protec?ia datelor dumneavoastr? cu caracter personal este important? pentru noi. Societatea ?eské aerolinie a.s., avand sediul ?n Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praga 6, nr. de identificare: 45795908, ?nregistrat? la Registrul Comer?ului de pe lang? Curtea Municipal? din Praga, sec?iunea B, inserarea 1662 (denumit? ?n continuare ??SA“) apreciaz? faptul c?, prin utilizarea serviciilor noastre, ne acorda?i ?ncrederea dumneavoastr?. De aceea, ne oblig?m s? protej?m informa?iile pe care ni le furniza?i.

Pe acest website g?si?i informa?ii referitoare la faptul de ce, cand, cum ?i ce informa?ii personale proceseaz? ?SA. Noi v? vom comunica prin ce modalitate urmeaz? s? ne contacta?i, dac? ve?i avea ?ntreb?ri legate de procesarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal sau cum s? efectua?i corectarea datelor cu caracter personal.

?SA, ?n anumite ?mprejur?ri, poate modifica ?i actualiza declara?ia privind protec?ia datelor cu caracter personal. Deci, v? rug?m ca, ?n interes propriu, s? vizita?i acest website ?i s? v? asigura?i c? ave?i ?ntotdeauna informa?ii actuale privind con?inutul acestuia.

?SA se oblig? s? adopte toate m?surile necesare pentru a ?mpiedica utilizarea abuziv? a datelor cu caracter personal pe care ni le furniza?i. Noi vom procesa datele dumneavoastr? cu caracter personal doar ?n cazul existen?ei titlului juridic pentru procesarea datelor cu caracter personal. V? mul?umim pentru c? utiliza?i serviciile noastre!

No?iuni ?i informa?ii de baz?

?nc? ?nainte de a v? descrie de ce, cand, cum ?i ce fel de date cu caracter personal proceseaz? ?SA, ne cerem permisiunea de a v? explica unele dintre no?iunile de baz? care se refer? la protec?ia datelor cu caracter personal. Credem c? a?a ve?i ?n?elege mai bine de ce ?SA, pentru procesarea datelor cu caracter personal, urmeaz? procedura aleas?.

Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informa?iile identificate sau identificabile ale unei persoane fizice (subiectul datelor). Persoana fizic? identificabil? este o?persoan? fizic? care poate fi identificat? direct sau indirect, ?ndeosebi prin trimiterea la un anumit identificator (nume, num?r, identificator re?ea) sau la unul sau mai multe elemente speciale ale identit??ii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Este vorba doar de o nou? denumire a unei informa?ii cu caracter personal sensibile. Este vorba do o informa?ie care poate, de la sine, s? pericliteze subiectul datelor ?n societate, la locul de munc?, la ?coal? sau care poate cauza discriminarea acestei entit??i. Astfel de date cu caracter personal, de obicei, informeaz? ?n leg?tur? cu originea rasial? sau etnic?, opiniile politice, confesiunea religioas? sau convingerea filozofic? sau calitatea de membru ?n sindicate, eventual are loc procesarea datelor genetice, a datelor biometrice cu scopul identific?rii unice a persoanei ?i a datelor privind starea de s?n?tate sau via?a sexual? sau orientarea sexual? a persoanei fizice.

Subiectul datelor

Subiectul datelor este persona fizic? la care se refer? datele cu caracter personal ?i care poate fi identificat? sau este identificabil? cu ajutorul datelor cu caracter personal.

Administratorul datelor cu caracter personal

Administrator al datelor cu caracter personal este persoana fizic? sau juridic? care stabile?te scopurile ?i mijloacele pentru procesarea datelor cu caracter personal ?i care r?spunde primar pentru aceast? procesare. ?ns?, ?n cazul ?n care, ?n prezentele principii sau condi?ii ale unui serviciu concret, nu este specificat altceva, este valabil c? administrator al datelor cu caracter personal este ?SA.

Operatorul datelor cu caracter personal

Operator al datelor cu caracter personal este persona fizic? sau juridic? care, ?n baza instruc?iunilor administratorului, proceseaz? datele cu caracter personal pentru administrator.

Procesarea datelor cu caracter personal

Prin procesare se ?n?elege orice opera?ie sau ansamblu de opera?ii efectuate cu datele cu caracter personal sau ansamblurile de date cu caracter personal cu ajutorul sau f?r? ajutorul unor procedee automatizate, cum este colectarea, ?nregistrarea, ordonarea, structurarea, salvarea, adaptarea sau modificarea, c?utarea, consultarea, utilizarea, accesorizarea prin transfer, distribuirea sau orice accesorizare, ordonare sau combinare, limitare, ?tergere sau distrugere.

Ce norm? juridic? reglementeaz? procesarea datelor cu caracter personal?

Procesarea datelor cu caracter personal se supune ?ndeosebi Regulamentului (UU) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului (denumit ?n continuare ?GDPR“). Reglement?rile na?ionale pot, ?n unele cazuri (?n care le admite GDPR), stabili reguli diferite. Acestea sunt reglementate prin Legea nr. 101/2000 Culegere, privind protec?ia datelor cu caracter personal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Cand este posibil? procesarea datelor cu caracter personal?

Pentru procesarea legal? a datelor dumneavoastr? cu caracter personal trebuie s? fie ?ndeplinit? cel pu?in una din condi?iile stabilite la articolul 6 al GDPR. ?n cazul ?n care este vorba de categorii speciale de date cu caracter personal, trebuie s? fie ?ndeplinit? cel pu?in una din condi?iile stabilite la articolul 9 al GDPR. ?n ambele cazuri trebuie s? fie respectate principiile pentru procesarea datelor cu caracter personal men?ionate la articolul 5 al GDPR

Procesarea datelor cu caracter personal în ?SA

De ce ?SA proceseaz? datele cu caracter personal?

Asigur?m transport aerian ?n zeci de ??ri ale lumii. Pentru a putea elibera ?i trimite biletul de avion, a asigura c? ve?i fi ?nregistra?i, accepta?i pentru transport ?i pentru a v? putea presta serviciile noastre, avem nevoie de unele din datele dumneavoastr? cu caracter personal. Nu trebuie s? ne comunica?i alte date cu caracter personal, nu sunt indispensabile pentru noi pentru a v? putea duce la destina?ia aleas?. Dac? ?ns? decide?i s? ni le furniza?i, putem face pentru dumneavoastr? mai mult decat transportul la destina?ie.

Ce date cu caracter personal proces?m?

Din tabelul de mai jos ve?i afla de care date cu caracter personal avem nevoie ?n cursul beneficierii de un serviciu concret.?

Serviciul ?SA Datele cu caracter personal procesate
Realizarea rezerv?rii/administrarea rezerv?rii/cump?rarea biletului de avion a) formula introductiv? (la toate persoanele ?n cadrul rezerv?rii)
b) formula introductiv? (la toate persoanele ?n cadrul rezerv?rii)
c) numele (la toate persoanele ?n cadrul rezerv?rii)
d) n um?rul/numerele din cadrul programului de fidelitate (dac? sunte?i membru, comunica?i-ne acest num?r, la toate persoanele ?n cadrul rezerv?rii)
e) adresa de e-mail
f) num?rul de telefon (sau numerele, dac? ni le comunica?i)
g) num?rul de fax (dac? v? decide?i s? ni-l comunica?i)
h) datele referitoare la cardul de plat? (dac? a?i f?cut uz de acesta)
i) num?rul actului de c?l?torie (dac? este cerut potrivit reglement?rilor juridice)
j) num?rul biletului de avion PNR
k) informa?ii ?n leg?tur? cu starea dumneavoastr? de s?n?tate (dac? ni le comunica?i ?i/sau dori?i s? ni le comunica?i) beneficiere servicii de asisten??
l) data na?terii (la copii)
m) plan de calatorie
Constituirea ?i administrarea calit??ii de membru ?n programul OK Plus a) prenumele
b) numele
c) data na?terii
d) adresa de e-mail
e) num?rul ?n programul OK Plus
f) adresa (pentru remiterea cardului Silver, Gold, Platinum)
Constituirea ?i administrarea calit??ii de membru ?n programul OK?Plus Corporate a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) num?rul de ?nregistrare?OK Plus Corporate
e) num?rul ?n programul OK Plus
Constituirea ?i administrarea calit??ii de membru ?n programul OK?Plus Partner a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) num?rul de telefon
e) num?rul de ?nregistrare?OK Plus Partner
f) num?rul ?n programul OK Plus
Cump?rare asigurare a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) adresa
e) num?rul de telefon
f) data na?terii
g) datele privind cardul de plat?
Cump?rare Gourmet menu* a) prenumele
b) numele
c) PNR/num?rul biletului de avion
d) datele privind cardul de plat?
e) adresa de e-mail
Cump?rare valiz?* a) prenumele
b) numele
c) PNR/num?rul biletului de avion
d) datele privind cardul de plat?
e) adresa de e-mail
Participare ?n Plusgrade a) prenumele
b) numele
c) PNR/num?rul biletului de avion
d) datele privind cardul de plat?
e) adresa de e-mail
Alegerea scaunului preferat a) prenumele
b) numele
c) PNR/num?rul biletului de avion
d) datele referitoare la cardul de plat? (dac? a?i f?cut uz de aceasta)
e) adresa de e-mail
Cump?rarea intrar?rii ?n salonul aeroportului din Praga* a) prenumele
b) numele
c) PNR/num?rul biletului de avion
d) datele privind cardul de plat?
e) adresa de e-mail
Trimiterea mesajelor comerciale a) adresa de e-mail (?n toate cazurile)
b) prenumele (doar membrii OK Plus, care furnizeaz? acordul)
c) prenumele (doar membrii OK Plus, care furnizeaz? acordul)
d) data na?terii (doar membrii OK Plus, care furnizeaz? acordul)
e) adresa (doar membrii OK Plus, care furnizeaz? acordul)
f) num?rul din cadrul programului de fidelitate (doar membrii OK Plus, care furnizeaz? acordul)
Competi?ii cu ?SA Lista cu datele cu caracter personal este ?ntotdeauna specificat? ?n condi?iile pentru fiecare competi?ie. Cel mai frecvent ?ns? sunt procesate urm?toarele date cu caracter personal:
a) prenumele
b) numele
c) data na?terii (varsta)
d) adresa de e-mail
Reclama?ie servicii a) prenumele
b) numele
c) num?r bilet de avion/PNR
d) PIR (dac? este vorba de reclama?ia bagajului)
e) rela?ia bancar? pentru trimiterea compensa?iei prejudiciilor
f) num?rul de telefon (convenirea termenului pentru remiterea bagajului)
g) alte date cu caracter personal pe care ni le comunica?i
Compensarea biletului de avion a) prenumele
b) numele
c) num?rul biletului de avion/PNR
d) adresa de e-mail
e) rela?ia bancar? sau datele privind cardul de plat?
Emiterea actului fiscal a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) adresa
?ntreb?ri a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) alte date cu caracter personal pe care ni le comunica?i
Acordarea grijii potrivit Regulamentului (EC)?261/2004 a) prenumele
b) numele
c) num?r bilet de avion/PNR
d) num?rul actului de c?l?torie (dac? este cerut pentru asigurare potrivit reglement?rilor juridice aplicabile)
Vizitarea website-ului ?SA a) adresa IP
b) Pe website-ul ?SA se utilizeaz? cookies ?i tehnologii similare. Mai mult detalii afla?i mai jos.
Trimitere Cargo a) prenumele
b) numele
c) adresa
d) num?rul de telefon
e) adresa de e-mail

* Procesarea acestor date cu caracter personal are loc ?n cazul achizi?ion?rii serviciului prin intermediul website-ului ?SA. La cump?rarea acestora direct la aeroport, pot fi procesate ?i alte date cu caracter personal (nu toate din cele men?ionate).

Peste limita celor men?ionate, pot fi procesate orice alte date cu caracter personal ?n cazul ?n care dumneavoastr? ?n?iv? le furniza?i de bun? voie c?tre ?SA. ?SA ??i rezerv? dreptul de a distruge datele cu caracter personal nesolicitate. Despre aceast? ac?iune va fi informat subiectul datelor cu caracter personal.

Procesarea condi?ionat? a datelor cu caracter personal? ?

Unele servicii oferite de c?tre ?SA sunt condi?ionate de ?ndeplinirea unor condi?ii suplimentare. Una din condi?iile tipice este ?mplinirea unei anumite varste. ?n cazul ?n care subiectul datelor cu caracter personal nu a atins varsta cerut?, f?r? acordul reprezentatului s?u legal (sau al instan?ei), nu este posibil? prestarea anumitor servicii ?i procesarea datelor cu caracter personal. ?mplinirea unei anumite varste sau acordul reprezentantului legal (sau al instan?ei) reprezint?, de exemplu, condi?ii pentru a ob?ine calitatea de membru ?n programul OK Plus.

Procesarea datelor cu caracter personal pentru un alt scop

?n unele cazuri poate avea loc procesarea suplimentar? a datelor cu caracter personal care dep??esc scopul pentru care au fost ob?inute datele cu caracter personal. Un exemplu poate fi cump?rarea biletului de avion, cand scopul primar pentru procesarea datelor cu caracter personal este asigurarea transportului. Simultan ?ns?, societ??ii ?SA i se constituie obliga?ia legal? de arhivare a biletului de avion (ca act fiscal) potrivit reglement?rilor juridice aferente.

Locul de stocare a datelor cu caracter personal

?SA dispune de o cantitate ?nsemnat? de date. Unele din aceste date au ?i caracter de date personale. Pentru a putea asigura securitatea acestora ?i accesibilitatea u?oar?, facem uz de serviciile cloud ale societ??ii Microsoft. Datele stocate de c?tre societatea Microsoft ?n centrele de stocare din Dublin, Amsterdam ?i SUA.

Distribuirea datelor cu caracter personal

Partenerii aviatici

Pentru a putea fi capabili s? asigur?m transportul ?ntr-un mare num?r de destina?ii, trebuie s? distribuim unele din datele dumneavoastr? cu caracter personal c?tre partenerii no?tri aviatici. Pentru asigurarea transportului distribuim datele dumneavoastr? cu caracter personal c?tre partenerii aviatici din cadrul alian?ei aviatice SkyTeam. Dincolo de cadrul partenerilor no?tri aviatici din cadrul alian?ei aviatice Skyteam, ?n cazul transportului, cooper?m ?ndeosebi cu?Air Baltic, Bulgaria Air, Iberia, Travel Service, Belavia, Hainan Airlines, Ural Airlines, Ukraine International Airlines, Etihad Airways, eventual ?i cu alte companii de transport aerian care sunt membrii ai?IATA. Datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt distribuite c?tre societ??ile men?ionate ?n cazurile ?n care acestea sunt implicate activ ?n transportul dumneavoastr?. ?n cazul ?n care, ?n transportul dumneavoastr? este implicat vreunul din partenerii no?tri aviatici, acesta va distribui datele dumneavoastr? cu caracter personal c?tre partenerii s?i ?n cadrul handlingului, care pot fi diferi?i de partenerii no?tri de handling.

?ntre fiecare companie de transport aerian, informa?iile necesare sunt transmise prin intermediul sistemelor globale de rezervare ?i distribu?ie. ?SA utilizeaz? ca sistem primar Amadeus Altéa Reservation. Operatorul acestuia este AMADEUS IT GROUP SA. Acest sistem este utilizat ?i de c?tre companiile transport mari, cum este Lufthasa, British Airways, Air France, ?i anume datorit? faptului c? ?ndepline?te cele mai stricte standarde de securitate.

Partenerii de handling

?SA folose?te o serie ?ntreag? de parteneri de handling. Printre cei mai importan?i parteneri se num?r? Menzies Aviation (Czech), s.r.o.?Distribuirea datelor dumneavoastr? cu caracter personal c?tre ace?ti parteneri este indispensabil? pentru ?nregistrarea dumneavoastr? ?i a bagajelor dumneavoastr?. Partenerul de handling care are grij? de bagajele dumneavoastr? ?n locul de sosire difer? ?n func?ie de destina?ia ?n care c?l?tori?i.

?n cazul zborurilor spre anumite destina?ii verific?, dac? ?ndeplini?i condi?iile de intrare (de exemplu, viza). Acest serviciu este realizat pentru noi de c?tre partenerii de handling.

Partenerii de asigurare

?n cazul cump?r?rii biletului de avion de la ?SA, este posibil? ?i negocierea asigur?rii de c?l?torie. ?n cazul ?n care v? decide?i s? beneficia?i de acest serviciu, datele dumneavoastr? cu caracter personal vor fi distribuite c?tre ERV Evropská poji??ovna, a.s.

Partenerii programului OK Plus

Lista altor parteneri este accesibil? pe website-ul ?SA. Acestor parteneri ?ns? nu le furniz?m datele cu caracter personal. Ace?ti parteneri doar ne informeaz? ?n cazul ?n care v? decide?i s? face?i uz de serviciile lor, la ?SA vi se constituie dreptul la benefituri legate de utilizarea serviciului, ?i dumneavoastr? informa?i partenerul nostru ?n leg?tur? cu acest fapt.

Ceilal?i parteneri

?n cazul utiliz?rii unor servicii complementare ale ?SA are loc procesarea datelor cu caracter personal de c?tre ter?i. Condi?iile pentru utilizarea unui astfel de serviciu ?ntotdeauna informeaz? dac? datele cu caracter personal sunt procesate de c?tre un ter? ?i ?SA cere acordul cu aceste condi?ii. ?n caz contrar prestarea serviciului nu este posibil?.

Organele administra?iei de stat

?n anumite cazuri este necesar s? furniz?m datele dumneavoastr? cu caracter personal c?tre organele administra?iei de stat. ?ns? nu este vorba doar de organele administra?iei de stat din Republica Ceh?, ci ?ndeosebi de organele asigurand controlul de frontier? sau securitatea ?n locurile de destina?ie. Acestor institu?ii le pred?m datele dumneavoastr? cu caracter personal ?n baza obliga?iei legale, ?n caz contrar s-ar putea ?ntampla c? fie nu ve?i fi accepta?i pentru transport, fie nu v? va fi permis? intrarea ?n ?ara respectiv?. ?n cazul ?n care, pe bordul avionului sau ?n cursul zborului, se produce o ?mprejurare extraordinar?, ?n unele cazuri, sunte?i obliga?i s? anun?a?i situa?ia ap?rut? organelor administra?iei de stat competente.

Asigurarea datelor cu caracter personal

M?suri tehnice, organizatorice ?i de alt? natur?

?SA se str?duie?te ca datele ?ncredin?ate de dumneavoastr? s? fie ?n cea mai mare siguran??. ?n acest scop am implementat multe m?suri tehnice ?i organizatorice care protejeaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal contra proces?rilor neautorizate sau ilegale ?i contra pierderii neinten?ionate, distrugerii sau deterior?rii.

?SA cinste?te principiul minimiz?rii datelor cu caracter personal. Proces?m ?n leg?tur? cu dumneavoastr? doar informa?iile de care avem indispensabil nevoie ?i pentru care ne furniza?i acordul peste limita proces?rii strict necesare. Toate interfe?ele website?ului nostru sau ale aplica?iilor noastre pentru prestarea serviciilor le?am modificat ?n a?a fel, ?ncat s? fie setat? m?sura maxim? posibil? de intimitate. Acest lucru ?l pute?i modifica adecvat ?n func?ie de propria dorin??.

A?a cum este specificat mai sus ?n prezentele principii pentru protec?ia datelor cu caracter personal, ?n anumite cazuri, pred?m sau suntem obliga?i s? pred?m datele cu caracter personal c?tre ter?i. ?n aceste cazuri alegem parteneri demni de ?ncredere, la care ne-am convins c? vor respecta principiile privind protec?ia datelor cu caracter personal pe care le furnizeaz?, cel pu?in acela?i nivel de securitate ca cele adoptate de c?tre ?SA.

La predarea datelor cu caracter personal c?tre organele administra?iei de stat facem ?ntotdeauna uz de cele mai adecvate ?i cele mai sigure posibilit??i oferite de c?tre organul aferent.

Durata proces?rii datelor cu caracter personal

Cea mai tarzie perioad? pentru procesarea datelor cu caracter personal

Cea mai tarzie perioad? pentru procesarea datelor cu caracter personal, pe care ?SA o aplic? fa?? de clien?ii s?i, este de 10 ani de la data ?n care a ?ncetat raportul juridic ?ntre subiectul datelor cu caracter personal ?i ?SA, eventual 10 ani de la sfar?itul exerci?iului fiscal ?n care a avut loc faptul generator. Perioada men?ionat? de procesare rezult? din Legea nr. 89/2012 Culegere, Cod civil, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, eventual Legea nr. 235/2004 Culegere, privind taxa pe valoare ad?ugat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Motivul pentru o astfel de procesare este obliga?ia legal? sau interesele legitime ale societ??ii ?SA. Dup? expirarea acestei perioade, datele dumneavoastr? cu caracter personal vor fi ?ntotdeauna ?terse.

O alt? perioad? de procesare a datelor cu caracter personal

?n cazul unor ?ntreb?ri referitoare la centrul nostru de contact sau ?n cazul interac?iunii cu ?SA ,are loc ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal mult mai curand. Datele dumneavoastr? cu caracter personal le p?str?m pe perioada ?n care vom avea nevoie de ele pentru ?ndeplinirea obiectivelor men?ionate ?n prezentele principii privind protec?ia datelor cu caracter personal, eventual pentru a putea respecta obliga?iile stipulate prin lege.

Cookies ?i alte tehnologii de urm?rire

Ce sunt cookies?

Cookies sunt mici fi?iere de text pe care website-ul le salveaz? ?n calculatorul dumneavoastr? sau dispozitivul mobil ?n momentul ?n care ?ncepe?i s? utiliza?i acest website. Astfel, website-ul ?ine minte, pentru o anumit? perioad?, preferin?ele ?i opera?iile dumneavoastr? pe care le-a?i efectuat pe acesta (de exemplu, datele de autentificare, limba, m?rimea caracterelor ?i alte preferin?e de vizualizare), a?a c?, ulterior, nu trebuie s? mai introduce?i aceste date ?i s? s?ri?i de pe un site pe altul. Fi?ierele noastre cookies nu identific? de la sine un anumit utilizator, ci identific? doar calculatorul sau dispozitivul mobil pe care ?l utiliza?i, ?i anume cu ajutorul unui cod de identificare generat arbitrar.

De ce utilizeaz? ?SA cookies ?i alte tehnologii de urm?rire?

Cookies ?i alte tehnologii de urm?rire pot fi utilizate pe site-ul nostru ?i ?n aplica?iile noastre ?n modalit??i diferite, de exemplu, ?n scopul exploat?rii website-ului, al analizei ratei de vizitare sau pentru scopuri de publicitate. Cookies ?i alte tehnologii de urm?rire le utiliz?m ?ndeosebi pentru ca s? putem asigura o calitate mai bun? ?i o eficien?? mai mare serviciilor noastre.

Cookies ?i alte tehnologii de urm?rire utilizate de c?tre ?SA

Lista de cookies, alte tehnologii de urm?rire ?i scopul precis al acestora, pe care le utilizeaz? ?SA pe website-ul s?u, o g?si?i?aici.

Cookies ?i alte tehnologii de urm?rire utilizate de c?tre ?SA

This section of our website is currently being prepared for you.

Mai multe informa?ii despre cookies, interzicerea cookies?

Pentru mai multe informa?ii ?n leg?tur? cu ce sunt cookies, cum func?ioneaz?, cum trebuie administrate sau ?terse, vizita?i website-ul?www.allaboutcookies.org

?n setarea unor navigatoare de web (Internet Explorer, Safari, Chrome) se poate seta interzicerea de cookies ?i de altor tehnologii de urm?rire. O alt? posibilitate de administrare a cookies este prin intermediului site-ului web http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

?n cazul ?n care v? decide?i s? bloca?i cookies, s-ar putea s? limita?i func?ionalitatea site-lui web al societ??ii ?SA.

Exercitarea drepturilor subiectelor datelor cu caracter personal

Specificarea cerin?ei

?n cazul ?n care ne contacta?i referitor la exercitarea unora dintre drepturile dumneavoastr?, v? rug?m s? specifica?i despre care drepturi este vorba. Cererile dumneavoastr? le vom solu?iona ?ntr-un termen cat mai scurt posibil. ?n func?ie de complexitatea ?i amploarea cererii, solu?ionarea acesteia poate dura ?i cateva s?pt?mani.

Procesarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal ne aduce o serie ?ntreag? de obliga?ii. Dumneavoastr?, ca subiect al datelor cu caracter personal, ave?i dimpotriv? o serie ?ntreag? de drepturi.

Dreptul de a revoca consim?imantul privind procesarea datelor cu caracter personal

?n cazurile ?n care procesarea datelor cu caracter personal are loc ?n baza consim??mantului, ave?i dreptul s?-l revoca?i oricand. ?ns? revocarea consim??mantului nu influen?eaz? legalitatea proces?rii anterioare.

?n baza consim??mantului proces?m datele dumneavoastr? cu caracter personal doar ?n scopuri de trimitere a mesajelor noastre comerciale. Consim??mantul privind procesarea poate fi revocat prin intermediul fiec?rui mesaj pe care vi-l remitem.

Dreptul la informa?ii ?i acces la datele cu caracter personal

Ave?i dreptul s? fi?i informa?i sau s? ob?ine?i confirmarea dac? ?SA proceseaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal. Dac? este a?a, ave?i ?n plus dreptul la urm?toarele informa?ii referitoare la procesarea datelor cu caracter personal:

 • scopul proces?rii,
 • baza juridic? pentru procesarea datelor cu caracter personal,
 • categoriile de date cu caracter personal procesate,
 • destinatarii sau categoriile de destinatari c?rora le-au fost sau le vor fi f?cute accesibile datele cu caracter personal,
 • perioada planificat? ?n timpul c?reia vor fi procesate datele cu caracter personal,
 • sursa datelor cu caracter personal, ?n cazul ?n care nu sunt ob?inute de la dumneavoastr?,
 • dac? are loc procesarea automat? inclusiv profilarea,
 • referitor la garan?iile adecvate pentru predarea datelor cu caracter personal ?n ??rile din afara UE,
 • dac? furnizarea datelor cu caracter personal este cerin?a legal? sau contractual? ?i dac? ave?i obliga?ia de a le furniza, precum ?i urm?rile nefurniz?rii,
 • dac? inten?ion?m s? proces?m datele cu caracter personal ?ntr-un alt scop decat pentru care au fost colectate.

Pe site-ul nostru web v? stau la dispozi?ie contactele noastre ?i cele ale responsabilului pentru protec?ia datelor. V? furniz?m ?i informa?ii referitoare la interesele noastre legitime sau interesele legitime ale ter?ilor, dac? proces?m datele dumneavoastr? cu caracter personal ?n baza acestor interese.

Simultan cu furnizarea datelor men?ionate mai sus, suntem obliga?i s? v? inform? ?i despre drepturile dumneavoastr?:

 • de a solicita ca administratorul (adic? ?SA) s? rectifice sau s? ?tearg? datele dumneavoastr? cu caracter personal sau s? restric?ioneze procesarea acestora sau s? formula?i o obiec?ie,
 • de a depune plangere la autoritatea de supraveghere,
 • de a revoca consim?imantul privind procesarea datelor cu caracter personal.

Mai pute?i solicita de la noi copia datelor cu caracter personal procesate. Ne cerem permisiunea de a v? atrage aten?ia asupra faptului c?, ?n cazul cererilor repetate de copii a datelor cu caracter personal procesate, avem dreptul s? solicit?m de la dumneavoastr? s? achita?i o tax? egal? cu costurile administrative. Aceast? copie a datelor dumneavoastr? cu caracter personal procesate nu o putem furniza ?n cazul ?n care ar fi afectate drepturile ?i libert??ile altor persoane.

Pentru exercitarea acestor drepturi, v? rug?m s? ne contacta?i la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a v? atrage aten?ia supra faptului c?, ?n cazul ?n care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastr? sau dac? vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastr?, vom solicita s? prezenta?i cartea de identitate la sediul societ??ii ?SA. Doar a?a putem evita s? nu furniz?m datele dumneavoastr? cu caracter personal unei persoane cu identitate fals?.

Dreptul la rectificare

Unul din drepturile dumneavoastr? este s? solicita?i s? v? rectific?m datele dumneavoastr? cu caracter personal f?r? ?ntarziere inutil?. La fel, pute?i solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete.

?n cazul ?n care rectificarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal se refer? la programul nostru de fidelitate OK Plus, ?n majoritatea cazurilor, rectificarea o?pute?i face dumneavoastr? ?n?iv? pe site-ul www.okplus.cz.

Pentru exercitarea altor drepturi, v? rug?m s? ne contacta?i la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a v? atrage aten?ia asupra faptului c?, ?n cazul ?n care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastr? sau dac? vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastr?, vom solicita s? prezenta?i cartea de identitate la sediul societ??ii ?SA. Doar a?a putem evita s? nu rectific?m datele dumneavoastr? cu caracter personal ?n baza cererii unei persoane cu identitate fals?.

?n unele cazuri noi nu putem rectifica datele cu caracter personal. Este ?ndeosebi vorba de cazurile ?n care datele dumneavoastr? cu caracter personal gre?ite sau neactuale (de exemplu, numele de na?tere), sunt cuprinse ?n actul fiscal care trebuie arhivat potrivit legii.

Dreptul la ?tergere (adic? ”dreptul de a fi uitat”)

Cererea de ?tergere a datelor dumneavoastr? cu caracter personal ?n cazurile stabilite prin GDPR este un alt drept al dumneavoastr?. Motivul pentru ?tergere poate fi ?ndeosebi lipsa de necesitate a datelor cu caracter personal pentru scopul ?n care au fost colectate, de exemplu, atunci cand anula?i consim??mantul privind procesarea datelor cu caracter personal. Enumerarea total? a cazurilor ?n care pute?i solicita ?tergerea o g?si?i ?n art. 17 alin. 1 al GDPR. ?ns? datele dumneavoastr? cu caracter personal nu pot fi ?terse ?ntotdeauna. Este vorba de cazurile cand procesarea este necesar? pentru:

 • exercitarea dreptului la libertatea de exprimare ?i informa?ii,
 • ?ndeplinirea obliga?iei juridice care necesit? procesarea potrivit legisla?iei UE sau a unui stat membru, care se refer? la administrator,
 • ?ndeplinirea unei sarcinii efectuate ?n interes public sau ?n decursul exercit?rii puterii publice, care ?i este ?ncredin?at? administratorul,
 • determinarea, executarea sau ap?rarea drepturilor legale.

Pentru exercitarea acestui drept v? rug?m s? ne contacta?i la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a v? atrage aten?ia asupra faptului c?, ?n cazul ?n care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastr? sau dac? vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastr?, vom solicita s? prezenta?i cartea de identitate la sediul societ??ii ?SA. Doar a?a putem evita s? nu ?tergem datele dumneavoastr? cu caracter personal ?n baza cererii unei persoane cu identitate fals?.

Dreptul la restric?ionarea proces?rii

?n baza cererii dumneavoastr? vom restric?iona procesarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, ?i anume ?n cazurile ?n care:

 • ne atrage?i aten?ia asupra datelor cu caracter personal gre?ite, ?i anume pentru perioada necesar? pentru verificarea exactit??ii acestora,
 • procesarea este ?n contradic?ie cu legea ?i dumneavoastr? solicita?i restric?ionarea acestora ?n loc de ?tergere,
 • ?n calitate de administrator, nu mai avem nevoie de ele ?n scopul proces?rii,
 • ve?i formula o obiec?ie ?mpotriva proces?rii.

Pentru exercitarea acestui drept v? rug?m s? ne contacta?i la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a v? atrage aten?ia asupra faptului c?, ?n cazul ?n care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastr? sau dac? vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastr?, vom solicita s? prezenta?i cartea de identitate la sediul societ??ii ?SA. Doar a?a putem evita s? nu restric?ion?m datele dumneavoastr? cu caracter personal ?n baza cererii unei persoane cu identitate fals?.

Dreptul de a formula obiec?iuni

?mpotriva proces?rii datelor cu caracter personal, dac? sunt procesate din motivul interesului nostru legitim, pute?i formula oricand obiec?ii. Nu vom mai procesa datele dumneavoastr? cu caracter personal, dac? nu dovedim pentru aceasta motive serioase care s? prevaleze interesele dumneavoastr?.

Pentru exercitarea acestui drept v? rug?m s? ne contacta?i pe e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a v? atrage aten?ia asupra faptului c?, ?n cazul ?n care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastr? sau dac? vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastr?, vom solicita s? prezenta?i cartea de identitate la sediul societ??ii ?SA.

Dreptul la comunicarea rectific?rii, a ?tergerii sau a restric?ion?rii proces?rii

Ave?i dreptul s? fi?i informa?i ?n leg?tur? cu rectificarea, ?tergerea sau restric?ionarea proces?rii datelor cu caracter personal. Vom proceda astfel ?n mod automat, cu excep?ia cazurilor ?n care a?i efectuat rectificarea singuri (de exemplu, datele din profilul dumneavoastr? din programul OK Plus) sau informarea este imposibil? sau cere eforturi inadecvate.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

GDPR v? d? dreptul ?i la solicitarea datelor cu caracter personal procesate automat, care se refer? la dumneavoastr? ?i pe care:

 • ni le-a?i furnizat pentru ?ncheierea contractului sau,
 • ?n baza consim?imantului privind procesarea datelor cu caracter personal.

Avem obliga?ia s? furniz?m datele cerute ?ntr-un format structurat, utilizat ?n mod obi?nuit ?i lizibil. De asemenea, pute?i solicita s? pred?m aceste date c?tre un alt administrator, dac? va fi desemnat? reglementar persoana care reprezint? administratorul respectiv ?i dac? va putea fi autorizat?.

?n acela?i timp declar?m c? societatea ?SA nu proceseaz? automat datele cu caracter personal. Dorim s? ne ?ndeplinim obliga?iile, dar din cele men?ionate rezult? c? nu avem ce furniza sau preda, a?a c? aceast? obliga?ie nu se refer? la noi. V? mul?umim pentru ?n?elegere.

Automatizarea deciziilor ?i profil?rii individuale

?n baza GDPR ave?i dreptul de a nu fi obiectul niciunei hot?rari bazate exclusiv pe procesarea automat?, inclusiv profilarea, care ar putea avea efecte juridice asupra dumneavoastr? sau care ar putea s? v? ating? ?n mod semnificativ. ?n societatea ?SA nu efectu?m decizii individuale automatizate ?i nici profilare.

Actualizarea principiilor privind protec?ia datele cu caracter personal

?SA men?in principiile privind protec?ia datelor cu caracter personal la zi ?i ?n conformitate cu reglement?rile juridice aplicabile. Din acest motiv, din cand ?n cand, acestea pot fi modificate. Rug?m ca to?i clien?ii no?tri s? acorde acestor principii aten?ia cuvenit?.

R?spunderea pentru procesarea datelor cu caracter personal

Pentru procesarea legal? a datelor dumneavoastr? cu caracter personal r?spunde societatea ?eské aerolinie a.s. Activitatea de supraveghere ?n domeniul proces?rii datelor cu caracter personal ?n Republica Ceh? este efectuat? de c?tre Autoritatea pentru Protec?ia Datelor cu caracter Personal.?Pute?i s? v? adresa?i acestei autorit??i cu plangerile dumneavoastr? referitor la procesarea datelor cu caracter personal ?n ?SA.

DPO

Pentru ca ?SA s? ?ndeplineasc? toate obliga?iile decurgand din GDPR, ?ncepand cu data de 1. 5. 2018, este numit un func?ionar ?ns?rcinat cu protec?ia datelor cu caracter personal (Data protection officer). Sarcina acestuia este monitorizarea conformit??ii ?SA cu GDPR ?i, ?n cooperare cu angaja?ii societ??ii ?SA, este persoana dumneavoastr? de contact ?n ?SA pentru ?ntreb?rile, observa?iile, contesta?iile dumneavoastr? ?i exercitarea drepturilor referitoare la protec?ia datelor cu caracter personal.

Datele do contact DPO:

Jan Hodek
Evropská 846/176a, Vokovice
160 00 Praga 6

?ntreb?rile, observa?iile, contesta?iile ?i exercitarea drepturilor referitoare la protec?ia datelor cu caracter personal se pot trimite ?i prin intermediul acestui site.

Informa?ii suplimentare

R?spunsurile la cele mai frecvente ?ntreb?ri le-am preg?tit pe acest site.

成长视频在线观看免费-成长高清视频观看